Dla rodziny - doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Okres realizacji projektu od 01.07.2017 r. do 31.12.2021 r.

O PROJEKCIE

op1.jpg

Projekt „Dla rodziny” - doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej został przygotowany w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby szkoleniowe przedstawicieli jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz ich otoczenia instytucjonalnego w zakresie wykonywania zadań wynikających z ustawy z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej obejmujące województwa: lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie

op2.jpg

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie SOS dla Rodziny z siedzibą w Szczecinie /Lider/ w partnerstwie z MW Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie /Partner 1/ oraz Fundacją NOVA /Partner 2/ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

op3.jpg

Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej makroregionu północno-zachodniego w zakresie realizacji niniejszej ustawy. 

Wartość projektu:  5 519 027,80 zł
Wkład z Funduszy Europejskich: 4 651 436,62 złSZKOLENIA

W ramach projektu realizowane będą szkolenia z następujących obszarów tematycznych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem oraz załącznikiem nr 12 - minimalnym zakresem szkoleń z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wraz z propozycją tematyki szkoleń:

Szkolenia dla kadry zarządzającej
(pobierz)  / (materiały szkoleniowe)

Szkolenia na temat budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz pozyskiwania środków na ten cel (pobierz)(materiały szkoleniowe)

Szkolenia z zakresu stosowania prawa

(pobierz) / (materiały szkoleniowe)

Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami

(pobierz) / (materiały szkoleniowe)

Szkolenia dla organów kontrolnych wojewody

 (pobierz) / (materiały szkoleniowe)

Szkolenia dla służb współpracujących i tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji

(pobierz) / (materiały szkoleniowe)

Wnioskodawca dla osiągnięcia efektu synergii planuje konstruowanie grup szkoleniowych, których Uczestnicy rekrutować się będą z różnych instytucji, podmiotów i organizacji działających w systemie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w celu budowania platformy wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Więcej informacji na temat organizowanych szkoleń w zakładce Aktualności dla poszczególnych województw.

UCZESTNICY


Do Kogo projekt jest skierowany?


Przedstawiciele jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym również podmiotów, którym zlecono realizację zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej funkcjonujących na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego, jak również pracowników instytucji uczestniczących zarówno w działaniach skierowanych bezpośrednio na wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, jak i bezpośrednio pracujących z i na rzecz m.in. rodzin biologicznych, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych z makroregionu północno-zachodniego tj. województw: 

  • Lubuskiego
  • Pomorskiego
  • Warmińsko-mazurskiego
  • Wielkopolskiego
  • Zachodniopomorskiego
Na poziomie gmin

Asystenci rodziny, pracownicy placówek wsparcia dziennego, w tym: kierownicy placówek wsparcia dziennego, wychowawcy, psychologowie, pedagodzy, osoby prowadzące terapię, opiekunowie dziecięcy, rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące prace z rodziną lub zajmujące się i opieką i pomocą w opiece i wychowaniu dziecka;

Na poziomie powiatów
Na poziomie województwa (marszałek)
Na poziomie wojewody
Grupa uzupełniająca

REKRUTACJA


Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym przez cały okres realizacji projektu aż do wyczerpania limitu miejsc.

Kryteria formalne

Posiadanie statusu osoby zatrudnionej* na terenie makroregionu północno-zachodniego tj. na terenie województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego w:

  • jednostkach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym w podmiotach, którym zlecono realizację zadań z zakresu ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  • w służbach zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej funkcjonujących na wszystkich szczeblach samorządu,
  • w instytucjach uczestniczących zarówno w działaniach skierowanych bezpośrednio na wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, jak i bezpośrednio pracujących z i na rzecz rodzin biologicznych,
  • w instytucjach wymiaru sprawiedliwości, oświaty, systemu zdrowia,
  • w innych służbach pracujących z dziećmi i rodzinami biologicznymi, osobami sprawującymi pieczę zastępczą i rodzinami adopcyjnymi.

*osoby zatrudnione - rozumiane jako osoby pracujące na podstawie różnorodnych form zatrudnienia, współpracy, pracujące „na rzecz”.

Kryteria premiujące

Formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie o zatrudnieniu należy wydrukować, wypełnić drukowanymi literami, podpisać, podbić oraz dostarczyć do Biura projektu osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenie SOS dla Rodziny, ul. Energetyków 10, 70-656 Szczecin.

Komplet dokumentów przed dostarczeniem do Biura projektu osobiście lub wysyłką pocztą tradycyjną można także przesłać drogą mailową na adres projekty@sosdlarodziny.com lub faxem (+48 91 431 81 26).

HARMONOGRAMY

Bądź na bieżąco ze wszystkimi informacjami dotyczącymi projektu.
Harmonogramy szkoleń dla poszczególnych województw:

Mapa Google

Formularz kontaktowy

DLA RODZINY  - doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. © 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone.